Vaade

Ajakava

1. Rajatakse vajalik rannikukaitse ja infrastruktuur arendatava maa-ala kaitsmiseks ja sellele juurdepääsu tagamiseks.

2. Varakult teostatakse avalike piirkondade pinnase- ja haljastustööd. See hõlmab rannapiirkonda ja üleminekutsooni reoveepuhastusjaama osas. Peale selle, et puud saavutavad pilkuköitva suuruse, aitab see ka kogu territooriumi kenamaks muuta.

3. Üksikute düünide väljaarendamine. Etappideks jaotamise strateegia kohaselt algavad tööd tsentraalsetest aladest piki juurdepääsuteed ja jätkuvad nendest väljapoole. See võimaldab mõnel atraktiivsemal alal kiiresti hakata oma funktsiooni täitma ja luua juba varases faasis vajalik asustustihedus. Ehitusalasteks vajadusteks saab juurdepääsu organiseerida ümbritsevatelt territooriumidelt.